Mawo Group rozgryzło już pakiet pomocowy dla firm, czyli tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców przygotowaną przez polski rząd. Zdecydowanie za dużo biurokracji. Większość właścicieli firm, nie tylko transportowych, będzie miała problem z pozyskaniem funduszy pomocowych. Ekspert MaWo Group – Krzysztof Dybo, specjalizujący się w sprawach finansowych, księgowych i kadrowych już wie jak realnie można skorzystać z pakietów pomocowych. 

Pomoc dla firm transportowych

ARP S.A. otrzyma 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu. Wśród oferowanych produktów znajdą się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora transportowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy (co w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł). Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat (wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy. Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł, okres finansowania będzie sięgał do nawet 6 lat, zaś okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.arp.pl. Będą one procesowane w trybie uproszczonym.

 Zwolnienie z opłacania składek

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (przy wyliczeniu ilości osób nie ma znaczenia wymiar etatu, umowa zlecenie, umowa o pracę istotne jest, że dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń), zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. Zwolnienie przysługuje także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w stosunku do składek własnych, o ile w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, osiągnęli przychód z działalności nie wyższy niż 300% (około 15 tys. PLN) prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.(art. 1 pkt 17 ustawy zmieniającej, art. 31zo ustawy o COVID-19)

Link do wniosków:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Świadczenie postojowe

Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą lub zawarły umowę cywilnoprawną przed dniem 1 lutego 2020 r., mogą złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia z tytułu przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie  wystąpienia COVID-19. Jest to świadczenie jednorazowe, którego wysokość wynosi  80%  (50%  w określonych przypadkach) minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2020 r.  Specustawa   różnicuje  warunki  uzyskania  świadczenia  postojowego  w  przypadku  działalności gospodarczej (gdy działalność nie została zawieszona oraz gdy działalność została zawieszona) oraz w przypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną.

(art. 15zq -15zzustawy zmieniającej)

Dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (na poziomie określonym w Ustawie) w  następstwie  wystąpienia  COVID-19, może  ubiegać  się  o  przyznanie  środków  z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych: •przestojem ekonomicznym lub •obniżonym wymiarem czasu pracy. W  przypadku  przestoju  ekonomicznego pracodawca  może  wypłacić  pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do obniżonego wynagrodzenia wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł brutto). Alternatywnie, jeżeli u przedsiębiorcy występuje spadek obrotów, może on obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie obejmie maksymalnie połowę obniżonego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Oprócz pracowników, dofinansowaniem objęte mogą być również m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy  o  pracę  nakładczą,  umowy  zlecenia  albo  innej  umowy  o  świadczenie  usług, do  której,  na podstawie Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Świadczenie  przyznawane  jest  na  wniosek  złożony  przez  przedsiębiorcę.  Wnioski  składane  przez przedsiębiorców będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu -do wyczerpania środków.

Przykład:

Pensja przed obniżką: 6.600,00 PLN

Pensja po obniżce: 3.300,00zł (wartość 50% obniżenia nie może być niższa niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia)

Dofinansowanie: 1.300,00zł (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia)  

Wypłata pracodawcy: 2.000,00 zł

Dofinansowanie do wynagrodzeń przez Starostę

Ustawa  przewiduje  możliwość  dofinansowania części  kosztów  wynagrodzeń  pracowników  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości spadku  obrotów  przedsiębiorców,  a  maksymalnie  wynosi   90%   minimalnego   wynagrodzenia. Dofinansowanie może być wypłacana przez 3 miesiące od momentu złożenia wniosku i dotyczy tylko mikro,  małych  i  średnich  przedsiębiorców.  W  okresie  dofinansowania  oraz  po  zakończeniu dofinansowania, przez  okres  równy  temu  okresowi,  pracodawca  musi  utrzymać  w  pracowników,  pod  rygorem  zwrotu  dofinansowania  proporcjonalnie  do  okresu  nieutrzymania  w zatrudnieniu pracownika. Dofinansowanie przyznaje starosta na wniosek przedsiębiorcy.

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

 (art.1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzb ustawy o COVID-19)

Link do wniosku: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw. 

Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej osoby fizycznej

Starosta może przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie przysługuje przez 3 miesiące, a jego  wysokość  zależy  od  wielkości  spadku  obrotów  i  maksymalnie  wyniesie  90%  minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu  okresowi,  pod  sankcją  zwrotu  dofinansowania  proporcjonalnie  do okresu  nieprowadzenia działalności. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów, które zostały sfinansowane z innej pomocy publicznej.

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzd ustawy o COVID-19)

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać z środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę w kwocie do 5000zł  na  pokrycie  bieżących  kosztów  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  Pożyczka  wraz  z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkę przyznaje starosta na wniosek przedsiębiorcy.

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzd ustawy o COVID-19)

Dłuższy termin na złożenie zeznania rocznego PIT i wpłatę podatku

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzj ustawy o COVID-19)

Większe limity zwolnień w PIT

Wolne od podatku dochodowego są:

 • zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowejpracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. 3 000 zł.(było 1000 zł.) –art. 21.1.9a ustawy o PIT
 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł w 2020 r. do wysokości nieprzekraczającej 10000 zł (było 6.000 zł.) –art. 21.1 26 lit. b) ustawy o PIT;
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 i 2021 kwoty 2000 zł. (było 1000 zł.) –art. 21.1.67 ustawy o PIT;
 • dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką,pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu -dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych -do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. i 2021 r. 3 000 zł. (było 2000 zł.)–art. 21.1.78 lit. b ustawy o PIT

Wolne od podatku dochodowego będą otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:-świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zp ustawy o COVID-19;-świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19.(art. 4 ustawy zmieniającej, art. 21 ustawy o PIT)

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca 2020

Regulacja ta  ma  zastosowanie  do  przychodu  ze  stosunku  służbowego,  stosunku  pracy, pracy  nakładczej  lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego .Dotyczy  to  sytuacji,  gdy płatnicy ponieśli konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

(art. 4 ustawy zmieniającej ,art. 52o ustawy o PIT).

Darowizny

Podatnicy opodatkowani na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali progresywnej a także przy zastosowaniu stawki liniowej 19%(zarówno podatnicy PIT jak i CIT), będą mieli prawo odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane:-podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,-Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,-Centralnej    Bazie    Rezerw    Sanitarno-Przeciw epidemicznych z przeznaczeniem    na    cele wykonywania działalności statutowej. Odliczeniu podlega kwota:

200% -dla darowizn przekazanych do końca kwietnia 2020 r.,

 • 150% -dla darowizn przekazanych w maju2020 r.,
 • 100% -dla darowizn przekazanych od 1 czerwca do 30 września 2020 r. Możliwość odliczenia darowizn na wskazanych zasadach dotyczy również podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52n ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej iart.  38g ustawy o CIT)

Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane w darowiźnie na walkę z COVID, zostają objęte 0% stawką podatku VAT.

Uproszczone zaliczki

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować  w  trakcie  roku  podatkowego  z  tej  formy  wpłacania  zaliczek  za miesiące  marzec–grudzień2020  r.,  jeżeli  ponoszą  negatywne  konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

(art. 4 ustawy zmieniającej i art.52rustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38justawy o CIT)

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8

Termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT–przedłużony do 31 maja 2020 r. Dotyczy podatników, których rok podatkowy skończył się między 1 grudnia 2019 r a 31 stycznia 2020 r.

Paragony w postaci elektronicznej

Ustawa przewiduje możliwość stosowania paragonów w formie elektronicznej –za zgodą nabywcy, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony

(art. 32 ustawy zmieniającej; art. 111 ust. 3a, art.145a ust. 1 ustawy oVAT)

Ulgi w spłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne bez opłaty prolongacyjnej

Przedsiębiorcy  mający  problem  z  terminową  zapłatą  należności  podatkowych  mają  możliwość skorzystania  z  pomocy  zapewnionej  przez  przepisy  Ordynacji  podatkowej.  Na wniosek  podatnika  lub płatnika, organ podatkowy może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej. Regulacja zakłada, że w decyzji o przyznaniu wsparcia organ nie określa opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczy decyzji w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Państwa. Zwolnieniem  z  opłaty  prolongacyjnej  objęto  również  wnioski  o  odroczenie  terminu  płatności  lub rozłożenie  na  raty  należności  na  rzecz  ZUS,  o  których  mowa  w  ustawie  o systemie  ubezpieczeń społecznych.

(art. 1ustawy zmieniającej; art. 15za[dot. art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej]i 15zb [dot. art. 29 ust. 1 i ust. 4 ustawyo ZUS]ustawy o COVID-19; )

Szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce

Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegnie:

 • legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
 • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostaną terminy:

 • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
 • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej i zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu. Cudzoziemiec nie będzie mógł na podstawie tak przedłużonego pobytu podróżować po terytorium innych państw obszaru Schengen. Będzie miał jednak możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostaną bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. Pobyt cudzoziemca w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złoży on wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.

Powyższe rozwiązanie będzie dotyczyło cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o:

 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
 • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),
 • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego – dotyczy to tylko obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość.

Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski

Ustawa zawiera rozwiązanie stanowiące podstawę przedłużenia z mocy prawa terminów opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Zakładane jest przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Obywatele państw UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywający z nimi członkowie rodzin

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa w żaden sposób na prawa pobytowe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin. Uprawnienia te nie są bowiem uzależnione od posiadania jakichkolwiek zezwoleń czy dokumentów.

Wszystkie wnioski pomocowe znajdują się na poniższej stronie:

https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#1585742660796-32c7f8f3-8be126bc-3570

Tabelaryczne zestawienie środków pomocowych znajduje się pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w5_A8AfxNeLS5G-_5iGte9dzXE9oRLkQ7VVoWixi4Kg/edit#gid=1540083546

#pomoc #tarcza #firmytransportowe #polskitransport #mawogroup #finanse #biurorachunkowe #kancelariapodatkowa #lubin