Klienci korzystający ze wsparcia MaWo Group w zakresie obsługi przedsiębiorstw transportowych lub rozliczania czasu pracy kierowców często mają problem z szybkim likwidowaniem szkód komunikacyjnych. Jak szybko i sprawnie usunąć szkodę? Odpowie kancelaria prawna, którą często polecamy naszym klientom.

„Ruch uliczny to suma cudem unikniętych kolizji drogowych”. Szkody komunikacyjne są częścią działalności każdej firmy transportowej. Jak je likwidować, aby pojazd szybko wrócił na drogi, a firma odzyskała należne jej odszkodowanie? Konieczne jest podjęcie następujących kroków:

 • Ustalenie polisy, z której nastąpi likwidacja szkody.
 • Szybkie zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z wnioskiem o wykonanie oględzin w ciągu 48h, pod rygorem wykonania własnych oględzin i kosztorysu naprawy.
 • Ustalenie rodzaju i wielkości szkody.
 • Sprecyzowanie roszczeń: naprawa, najem, holowanie, utrata wartości handlowej.
 • Zakończenie postępowania likwidacyjnego wypłatą odszkodowania.
 • W przypadku braku pełnej wypłaty odszkodowania – postępowanie sądowe.

Jeśli szkoda nastąpiła z winy innego uczestnika ruchu, firma transportowa winna skorzystać z polisy OC PPM i zlikwidować szkodę z ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej sprawcy. W takim wypadku najważniejsze jest jak najszybsze wykonanie oględzin i kosztorysu naprawy. Można dokonać tego we własnym zakresie i wystąpić z roszczeniami do Ubezpieczyciela.

Oprócz żądania zwrotu kosztów naprawy firmie transportowej przysługuje także roszczenie o zwrot kosztów:

 • holowania pojazdu,
 • załadunku i rozładunku po szkodzie,
 • najmu pojazdu zastępczego,
 • utraty wartości handlowej w wyniku szkody.

Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego dokona wypłaty uznanej przez siebie, bezspornej kwoty odszkodowania. Najczęściej odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie pokryje pełnej wartości szkody. Zaniżenia dokonywane przez Towarzystwa Ubezpieczeń polegają głównie na zastosowaniu nierynkowej i zbyt niskiej stawki roboczogodziny w kosztorysie naprawy, zadanie części alternatywnych oraz pominięciu technologii producenta pojazdu. W takim wypadku pozostałej kwoty odszkodowania można dochodzić na drodze postępowania sądowego. I tak jak kolizja drogowa jest wpisana w byt każdej firmy transportowej, tak postępowanie sądowe staje się także stałym elementem jej działań.

AUTOR: adwokat Magdalena Rok–Konopa

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych ROK-KONOPA & Wspólnicy sp. k.

Specjalizacja:

 • prawo odszkodowań komunikacyjnych,
 • kompleksowa obsługa branży motoryzacyjnej.