Misją podejmowanych przez Naszą Spółkę działań w zakresie szkoleń jest przekazywanie wiedzy z zakresu aktualnego stanu przepisów regulujących przewóz drogowy.

Wiedza, bez względu na dziedzinę, jest wartością bezcenną. Zdobywamy ją nieprzerwanie każdego dnia a jej podstawą powinna być wiedza teoretyczna (nabywana w toku uczenia się) uzupełniona o wiedzę praktyczną (będącą wynikiem wszelkich nagromadzonych doświadczeń). I chociaż przyjęty schemat jest najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu nie zawsze następuje w owej pożądanej kolejności. Dodatkowo na powyższy proces nieodzownie składają się nieustannie zmieniające się okoliczności jak również, chyba najważniejszy spośród wymienionych, czynnik ludzki.

Spotkania organizowane są głównie dla grup zamkniętych w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez przewoźnika. Jednak mamy na swoim koncie również szkolenia otwarte inicjowane przez samych zainteresowanych, zazwyczaj po wprowadzeniu istotnych zmian w przepisach regulujących przewóz drogowy.

Nasze szkolenia dedykujemy:

 1. do kierowców (zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, wykonujących przewóz na podstawie umów cywilno-prawnych oraz samozatrudnionych realizujących usługę prowadzenia pojazdu);
 2. do każdej osoby wykonującej czynności związane z przewozem drogowym.

Składowe naszej procedury szkoleniowej:

 1. program szkoleniowy jest „szyty na miarę” co oznacza, że dostosowujemy go do indywidualnych oczekiwań zamawiającego biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych przewozów: przewozy na potrzeby własne, przewóz osób, przewóz rzeczy, przewozy wyłączone spod stosowania niektórych przepisów;
 2. dla osiągnięcia wysokiej efektywności przyswajania wiedzy wykłady łączymy z warsztatami;
 3. skupiamy się przede wszystkim na praktycznych zagadnieniach i przykładach pomijając te idealne książkowe, które z rzeczywistością maja niewiele wspólnego;
 4. stosujemy zasadę, że człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach, dlatego też znaczącym elementem ćwiczeń (o ile przewoźnik wrazi na to zgodę) jest analiza zapisów z wykresówek oraz kart kierowców należących do uczestników szkolenia, z wykazaniem wszelkich zarejestrowanych nieprawidłowości zagrożonych karą pieniężną.

Program szkolenia

 • podstawowe zagadnienia i akty prawne istotne z punktu widzenia kierowcy
 • zasady użytkowania urządzeń rejestrujących
 • czas pracy kierowcy (podstawowe definicje, analiza przypadków na podstawie dostarczonych zapisów)
 • procedura kontrolna (prawa i obowiązki kierowcy wynikające z przepisów ustawy)
 • odpowiedzialność karna i finansowa kierowcy
 • system viatoll
 • panel dyskusyjny

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • pozyskanie ujednoliconych i klarownych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania przewozów drogowych;
 • uświadomienie praw i obowiązków wynikających z zapisów ustawowych;
 • oszczędność czasu na weryfikacji i poszukiwaniach zmian w przepisach;
 • możliwość uniknięcia dotkliwych kar wynikających często z łatwych do wyeliminowania błędów;
 • znacznie lepsze wykorzystanie dostępnego czasu pracy;

Naszą specjalizacją są fakultatywne szkolenia ściśle związane z branżą transportową a podejmując próbę połączenia tych wszystkich powyżej wskazanych elementów, stworzyliśmy dla Państwa sprawdzoną formułę opartą na własnych wieloletnich obserwacjach i praktykach. Nasi trenerzy są również praktykami i poza przygotowaniem merytorycznym dysponują szczegółową znajomością specyfiki prowadzenia działalności transportowej na co dzień czynnie realizując swoje obowiązki w przedsiębiorstwach trudniących się przewozem drogowym.

Nasze szkolenia dedykujemy:

 1. do przewoźników drogowych wykonujących transport drogowy jak i przewozy na potrzeby własne;
 2. do kadry zarządzającej operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie;

Program szkolenia:

Przewoźnik/kadra zarządzająca

 • przedstawienie kluczowych aktów prawnych regulujących przewóz drogowy (krajowe i zagraniczne) zasady podejmowania i wykonywania działalności związanej z przewozem drogowym (certyfikat kompetencji zawodowych, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,licencje, obszar wykonywanych przewozów)
 • zasady użytkowania urzadzeń rejestrujących (obowiązki przewoźnika)
 • czas pracy kierowcy (czas prowadzenia, przerw i odpoczynków, wyłączenia)
 • niezbędna dokumentacja i konieczność jej archiwizowania
 • procedury kontrolne przeprowadzane pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych (obowiązki i uprawnienia)
 • odpowiedzialność ustawowa przewoźnika (kary finansowe, utrata uprawnień) i sytuacje z niej zwalniające
 • system viatoll
 • postępowanie administracyjne w pigułce
 • panel dyskusyjny

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • pozyskanie ujednoliconych i klarownych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania przewozów drogowych;
 • uświadomienie praw i obowiązków wynikających z zapisów ustawowych;
 • oszczędność czasu na weryfikacji i poszukiwaniach zmian w przepisach;
 • możliwość uniknięcia dotkliwych kar wynikających często z łatwych do wyeliminowania błędów;
 • poprawa opinii o Firmie
 • poprawa umiejętności analizowania czasu pracy kierowcy
 • poprawa komunikacji pomiędzy kadrą o kierowcami

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionego pracownika przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

MaWo Group Sp. z o.o. oferuje szkolenia bhp na płaszczyźnie:

 • Szkolenia BHP wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników
 • Szkolenia BHP dla osób nie będących pracownikami tj: praktykantów, stażystów, wolontariuszy

Szkolenia BHP okresowe dla:

 • pracowników na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • osób kierujących pracownikami
 • pracodawców

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w języku angielskim)

Przeprowadzamy również szkolenia okresowe w formie samokształcenia kierowanego. Metoda ta polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych przez Internet, a następnie sprawdzeniu wiadomości z otrzymanych materiałów. Ta wygodna opcja szkolenia jest skierowana do:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych

HACCP

 • Przestrzeganie założeń standardu HACCP dotyczy firm działających we wszystkich sektorach branży spożywczej które chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z krajowymi lub międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności. Szkolenie HACCP przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących i mających stały kontakt z produktami spożywczymi. Szkolenie jest dodatkowo wymagane przez Sanepid, który sprawdza czy personel posiada odpowiednią wiedzę w zakresie  systemu HACCP. (materiały + zaświadczenie)