Firma transportowa, jak każda inna firma zatrudniająca pracowników, ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników. „Art 149 Kodeksu Pracy: Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracownika dla celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. […]”

W przypadku przewoźników jest to o tyle skomplikowane, że bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu, poprawne wykonanie ewidencji dla kierowcy jest praktycznie niemożliwie. Nasza firma sporządza ewidencję czasu pracy kierowców w oparciu o zapisy dokonane na kartach kierowców, wykresówkach z tachografów analogowych, jak również innych dokumentów zgodnie z art. 25 UoCPK. Kontroli czasu pracy jest istotnym elementem kontroli takich instytucji jak PIP oraz ZUS. Z naszego doświadczenia wynika, iż coraz częściej o te dokumenty dopomina się również Urząd Skarbowy w celu weryfikacji należnego podatku PIT 4. Kolejną instytucją, która „okazjonalnie” pobiera podczas kontroli ewidencję, jako dokumentację uzupełniającą jest Inspekcja Transportu Drogowego. Mimo iż ITD nie jest instytucją powołaną do kontroli czasu pracy, to Inspektor z ewidencji może uzyskać wiele innych informacji na temat aktywności kierowcy. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantuje przygotowanie rozliczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Art. 10 (WE) 561/2006[…] 3. Przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa, nawet jeśli naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub w państwie trzecim. […]

Analiza czasu jazdy przerw i odpoczynków kierowców pozwala na zobrazowanie nieprawidłowości jakich kierowca dopuszcza się względem (WE) 561/ AETR / UoCPK. Naszym partnerom proponujemy szereg rozwiązań, które maja na celu zminimalizowanie ryzyka nałożenia kary na przedsiębiorstwo za bezprawne działania kierowców. W naszej ofercie znajdują się raporty, z których przedsiębiorcy mogą konfigurować pakiet uzyskiwanych informacji w celu najlepszej kontroli Swojej Firmy. W ramach pakietu podstawowego dokonujemy wstępnej analizy wykroczeń wraz z opisami stwierdzonych naruszeń. Wskazujemy również daty i czas i przyczyny powstania naruszenia.

Szczegółowa analiza ITD w zależności od potrzeb pracodawcy może zawierać między innymi:

W przedsiębiorstwie transportowym rozliczanie delegacji pracowniczych jest biznesową koniecznością.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy z firmami transportowymi pozwoliło nam wypracować optymalne metody rozliczania delegacji, a wiedza którą posiadamy pozwala dopasować rozliczenia do potrzeb klienta. Wdrażane przez nas regulacje są opiniowane przez Inspekcję Pracy co daje Państwu gwarancje bezpieczeństwa współpracy z naszą Kancelarią. Jesteśmy nastawieni na realizację potrzeb naszych Klientów. Dlatego wdrażamy innowacyjne narzędzia, pozwalające efektywnie zarządzać delegacjami pracowników. Korzystając z naszych usług, otrzymują Państwo nie tylko usługę rozliczeń delegacji lecz także merytoryczne wsparcie w zakresie tworzenia wewnątrzzakładowych regulacji pozwalających w pełni zoptymalizować rozliczenia pracownicze z zakresu zwrotu kosztów podróży służbowych. Dzięki praktykowanym procedurom oszczędzają Państwo czas oraz posiadają stały nadzór nad kosztami podróży pracowników.

 • analiza wirtualnych przemieszczeń- dotyczy danych analogowych (zgodność miejscowości zakończenia z miejscowością rozpoczęcia na kolejnej wykresówce)
 • analiza kompletności dokumentacji stwierdzającej aktywność kierowcy
 • zestawienie zaświadczeń o działalności kierowcy (uzupełnienie danych zawartych na wykresówkach i karcie kierowcy)
 • wskazówki dotyczące możliwości naprawy zaistniałych błędów
 • analiza przebiegu pojazdu – wskazuje braki w rejestracji przejechanych kilometrów.

W zależności od wybranego zakresu współpracy zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Pracy.

Usługa audytu skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą zweryfikować jak prowadzona jest ich dokumentacja kadrowa oraz firmowa. Celem audytu jest jak najlepsze przygotowanie Firmy na możliwe kontrole. W raporcie wskazujemy słabe punkty w prowadzonej działalności, ale również sposoby restrukturyzacji i dostosowania systemu zarządzania do wszelkich norm oraz aktualnych przepisów.

Klientom proponujemy dwa rodzaje audytu: PIP oraz ITD.

Podczas audytu pod kątem PIP kontrolujemy:

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagrodzeń
 • dodatkowe warunki do umowy o pracę
 • umowę o pacę
 • ewidencję czasu pracy
 • listę płac
 • akta osobowe pracowników

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na audyt ITD, kontrolą objęte zostają:

 • akta osobowe pracowników
 • dokumentację związaną z delegacjami pracowników
 • dokumentacja związana z wykonywaniem transportu drogowego
 • dokumentacja przewozowa związana z wykonywaniem transportu drogowego
 • przestrzeganie przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu , obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy
 • funkcjonowanie i użytkowanie urządzeń pomiarowo-kontrolnych tachografów analogowych i cyfrowych
 • zapisy urządzeń pomiarowo-kontrolnych tachografów analogowych i cyfrowych.

Skutecznie wdrażamy procesy optymalizacji ZUS zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportowych kierowców.

Świadczone przez Kancelarię transportową MaWo Group  usługi są ukierunkowane przede wszystkim na pomocy Klientom w zoptymalizowaniu i ograniczeniu kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych w odniesieniu do specyfiki pracy kierowcy.

Większość przedsiębiorstw transportowych stosuje „typowe” umowy o pracę, przygotowując dokumentację pracowniczą w sposób szablonowy nie uwzględniający już na etapie tworzenia norm wewnątrzzakładowych możliwości ich wpływu na zabezpieczenie interesów pracodawcy oraz obniżenie kosztów pracowniczych. Kierowcy są szczególną grupą zawodową podlegającą odrębnym przepisom. Warto więc już na etapie tworzenia umowy o pracę oraz informacji dodatkowych zawrzeć w nich aspekty optymalizacyjne.

Kancelaria transportowa MAWo Group  przygotowuje dla swoich Klientów wszelkie wymagane dokumenty  uwzględniające specyfikę przedsiębiorstw transportowych, których celem jest  wdrożenie procesów optymalizacji zatrudnienia.

Wprowadzenie Ustawy MiLoG nałożyło na Firmy, których pracownicy pracują na terenie Niemiec, obowiązek naliczania wynagrodzenia na minimalnym poziomie 8,50 Euro brutto za godzinę pracy.

Niezależnie od tego w jakim kraju jest siedziba firmy oraz gdzie pracownik jest zarejestrowany. Sama Ustawa jest bardzo nieprecyzyjna w zakresie naliczania powyższej kwoty. Nie zawiera precyzyjnych informacji o sposobie kwalifikowania dodatków i metodach ich przeliczania. Współpraca z Kancelariami na terenie Niemiec pozwala nam docierać do wiedzy niezbędnej dla zapewnienia prawidłowości oferowanych rozliczeń, minimalizując jednocześnie ryzyko związane z karami ze strony niemieckiej służby celnej.