Zapewniamy profesjonalna obsługę prawną firm transportowych.

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług, na który składają się, w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne i księgowe oraz przygotowywanie rozwiązań związanych z prowadzoną działalnością (m.in . dotyczących organizacji i zarządzania czasem pracy kierowców),
 • przygotowywanie pism oraz odwołań od decyzji organów administracji publicznej (odwołania od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego),
 • opracowywanie zapisów aktów wewnętrznych (m.in . regulaminy: pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji z pracownikami, nadzór nad przestrzeganiem tych umów przez pracowników w okresie trwania zakazu),
 • doradztwo z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami,
 • opracowywanie umów cywilnoprawnych związanych z przewozem, prawem pracy, prawem cywilnym,
 • sporządzanie opinii i informacji prawnych oraz księgowych,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności transportowej,
 • windykacja należności związanych ze świadczonymi usługami w kraju i zagranicą,
 • postępowania likwidacyjne dotyczące szkód komunikacyjnych osobowych i majątkowych (OC, AC, i in.)
 • ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzeniu roszczeń tego tytułu,
 • prowadzenie spraw cywilnych (w tym pracowniczych), karnych i administracyjnych poprzez zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej wszystkich instancji.