Klientom naszej Kancelarii oferujemy pełen zakres usług związanych z rozliczeniami księgowo-podatkowymi.

Współpraca dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta, tak aby pełen system księgowy uwzględniał przede wszystkim:

 • profil działalności jednostki,
 • potrzeby informacyjne związane z zarządzaniem,
 • charakter powiązań gospodarczych i kapitałowych.

Prowadzenie pełnej obsługi księgowej przez naszą Kancelarię poprawia efektywność funkcjonowania podmiotu gospodarczego poprzez:

 • gwarancję bezpieczeństwa - bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej, posiadamy ubezpieczenie OC prowadzonej działalności czynności księgowych, doradztwa podatkowego oraz prawa pracy, co dodatkowo chroni naszych Klientów.
 • znaczącą redukcję kosztów - nie ma potrzeby tworzenia odrębnego działu księgowości; czy ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, bieżące, profesjonalne doradztwo księgowe zawarte jest w cenie obsługi księgowej,
 • oszczędność czasu - powierzenie nam księgowości nie wiąże się absolutnie z żadnymi dodatkowymi obowiązkami. Pozwalamy zapomnieć o terminach, sprawozdaniach, wizytach w urzędach (wszelkie kontrole realizowanie są w siedzibie Kancelarii), deklaracje do Urzędów Skarbowych i ZUS wysyłamy w Waszym imieniu, a dokumenty bezpłatnie odbieramy od naszych klientów. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw dbamy w imieniu naszych klientów o wszelkie kwestie formalne (np. procedury rejestracyjne, wyjaśniające, odwoławcze). Z doświadczenia wiemy, że profesjonalna obsługa podatkowa pozwala zoptymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa i znacząco zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe w zakresie:

 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, rozliczeń karty podatkowej
 • prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg handlowych) - rozliczanie firm o dowolnym profilu działalności oraz dowolnej formie prawnej
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT / CIT / PIT
 • doradztwo gospodarcze
 • reprezentowanie klienta przed Organami Skarbowymi, ZUS, PIP
 • opracowanie, aktualizacja polityki rachunkowości, regulaminów, procedur księgowych
 • aktualizacja danych (CEIDG, REGON, NIP)
 • sprawozdawczość dla urzędu statystycznego, banków i innych instytucji;
 • aktualizacje, zmiany, składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
 • sporządzenie sprawozdań finansowych
 • współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych
 • nadzór księgowy w siedzibie Klienta (przejmujemy w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy).

Doradztwo w zakresie postępowań kontrolnych i sądowych

 • reprezentowanie klienta na każdym etapie postępowania kontroli skarbowej
 • analiza protokołów kontroli w celu ustalenia strategii i możliwości obrony podatnika
 • sporządzanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów kontroli
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych

Niezależnie od tego ilu pracowników zatrudnia Twoja firma poprowadzimy za Ciebie dokumentację kadrowo – płacową.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres usług:

Administracja kadr

 • Przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych, jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona,
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej,
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku  z upływającym terminem ich ważności,
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania,
 • Gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność),
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród,
 • Ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań,
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych,

Administracja płac

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami zawartymi w umowie o pracę, załączniku do umowy lub w regulaminie wynagradzania,
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta,
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • Rejestracja w ZUS pracowników (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA),
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A,
 • Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach
 • (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40).

Proponujemy nasze usługi doradztwa strategicznego dotyczące przekształceń w spółkach kapitałowych oraz osobowych.

Zapewniamy przygotowanie kompletu dokumentów (w tym m.in. aktów notarialnych), sporządzamy wszelkie wnioski do KRS i składamy je do sądu rejestrowego.

Oferujemy pomoc na każdym etapie przekształcania przedsiębiorstwa. Dzięki udzielanemu wsparciu możliwe staje się przekształcenie firmy bądź przetrwanie najcięższego dla firmy okresu i sprawne wdrożenie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

W ramach działań związanych z przekształceniami przedsiębiorstw zajmujemy się:

 • przygotowywaniem wszelkich umów, dokumentów towarzyszącym przekształceniom,
 • opracowywaniem wniosków o otwarcie odpowiednich postępowań sądowych i administracyjnych,
 • zabezpieczeniem interesów i majątku wspólników i zarządu spółek,
 • doradztwo przy wyborze optymalnej docelowej formy prowadzenia działalności – dostosowanie przedsiębiorstwa do struktury, która zapewni realizację celu przekształcenia.
 • przygotowanie procesu przekształcenia dopasowanego do indywidualnych wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa.
 • przygotowanie harmonogramu działań i projektów wszelkich wymaganych dokumentów.
 • sprawne przeprowadzenie całego procesu przekształcenia

Zakładanie spółek

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami niezbędnymi do założenia spółki, w tym:

 • tworzeniem umów i statutów spółek (m.in. cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, z o.o.),
 • powoływaniem pierwszych organów spółek,
 • sporządzaniem dokumentacji na potrzeby rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie  Statystycznym, Skarbowym i w ZUS,
 • rejestracją podmiotu jako podatnika VAT i VAT UE,
 • sporządzaniem tytułów prawnych do lokali spółek,
 • optymalizacją podatkową oraz ZUS.

W efekcie otrzymujecie Państwo gotową do działania od strony formalnej firmę.

 • Korzystając z naszych usług, nie otrzymujecie Państwo umowy spółki ze standardowego wzorca. Przedstawiamy Państwu klauzule dodatkowe, które warto zawrzeć w umowie, wyjaśniając ich sens i skutki prawne. Przede wszystkim przedstawiamy Państwu w ramach usługi zakres ryzyka związany z poszczególnymi sposobami pokrycia kapitału, sposobu reprezentacji spółki, wpływu udziałowca na kierowanie spółką itp.
 • W celu szybkiego załatwienia niezbędnych formalności związanych z bytem prawnym spółki, Kancelaria współpracuje z notariuszami oraz biegłymi rewidentami.

Oferujemy kompleksową ofertę nowo-powstałym podmiotom z branży transportowej.

Chcielibyśmy Państwu zaoferować naszą wiedzę, doświadczenie i niezbędne narzędzia, które pozwolą prowadzić działalność eliminując jej zbędne koszty oraz zapewnią Waszej firmie prawidłowe funkcjonowanie i zaoszczędzenie cennego czasu.

W zakresie świadczonych usług oferujemy naszym klientom w szczególności:

1. Założenie firmy transportowej w Polsce.

 • przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu),
 • wybór optymalnej formy działalności (działalność gospodarcza/spółka, forma opodatkowania),
 • przygotowanie dokumentów rejestrowych (umowa spółki, wnioski),
 • rejestracja działalności w instytucjach państwowych (KRS, ZUS, US, GUS, Urząd Miasta)

2. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń do prowadzenia działalności transportowej w Polsce.

 • certyfikat kompetencji zawodowych Liczba wypisów:
 • licencja transportowa na międzynarodowy przewóz rzeczy lub osób przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji
 • wypisy z licencji przypisane do pojazdu

3. Przygotowanie dokumentacji kadrowej dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy (Państwowa Inspekcja Pracy).

 • umowa o pracę
 • dodatkowe warunki do umowy o pracę
 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • przygotowanie wzorca teczki osobowej kierowcy